Active Judges' Union Members

Anthony Alberts

Shaolin Kung Fu Zen

Toby Bruce


Jessica Chan


Jonathan Chang

May Chen

Ohlone College

Jim Chen

Silicon Valley Kung Fu Academy

Michael Chen

Cal Wushu

Sheng Wei Cheng

Silicon Valley Kung Fu Academy

Patrick Cheung

Synergy Tai Chi

Irene Cheung

Synergy Tai Chi

Amy Chow


John Chu


Jincai Dai


Humberto David de Jesus

Shaolin Kung Fu Academy

William Dere


Yan Qing Ding

International Chi Institute

Harvey Dong


Hui Du


Robert R. Franklin 3rd.

Jeffrey Fung


James Garner

Dragon Cloud Dojo

Zhao Haobo


Dai Luong Ho


Matthew Hoang

Synergy Tai Chi

Caroline James

Synergy Tai Chi

Connie Kwan


Emily Lee


Astor Lee

Synergy Tai Chi

Mingyang Li

Hon/g Yang Tai Chi & Health Association

Lin Li


Lily Li


Sophia Li


Ke Ming Liang

Lincoln Center

Viktor Mihalchan

Sunshine Academy / International Migalchan Martial Arts Academy

John Palmer

Carl Patience

Dr. Weng's Kung Fu School

Tatiana Perfilov


Ronald Roman


Philip Sahagun


Ron Shewmaker

Wahque Kung Fu

Xing Su

Kung Fu Temple

Denys Toliarenko

Sunshine Academy / International Migalchan Martial Arts Academy

Manh-Tung Tran

Wing Lam Kung Fu

Angelo Vivo


Loren Wilson

Shaolin Kung Fu Zen

Bruce Wolfe


John Wong

Golden Gate Tai Chi School

Shuh-Hai Wong


Jenny Wu


Grace Yan


Rose Yuen


Anthony Yung


Xingyi Zhang


Xing Yi Zhang